ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИСТЕМА "ТЕХНОКЛАС ВП"

На 29 и 30 януари 2015г. компания „Клас Софт” представи иновативната софтуерна разработка „ТЕХНОКЛАС ВП” пред ръководни специалисти на „Арсенал” АД – Казанлък и преподаватели и студенти от Машинно-технологичен факултет на Технически университет - София.

Г-н Йосиф Леви - управител на "Клас Софт" запозна участниците с възможностите за моделиране на процесите в производствено предприятие, проиграването на различни сценарии за работа с цел повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията.

„Техноклас – ВП” предоставя на потребителите инструмент, с който те с лекота да превърнат своите идеи във виртуална реалност.  С помощта на системата те ще проследят изменението на материалните и финансовите потоци в предприятието ден по ден, за година напред, ще открият „подводните камъни”, които биха могли да възпрепятстват реализацията на техните идеи и ще намерят най – оптималното решение за тяхното избягване.

ТЕХНОКЛАС ВП е удобно средство за обучение на различни специалисти на предприятието и студенти от съответните функционални направления, които приемайки ролите на ръководител производство, началник склад, диспечер, търговец и др. във виртуалната среда придобиват практически опит за бъдещата си кариера.

„ТЕХНОКЛАС ВП” е разработена по проект BG161PO003-1.1.05-0281-C0001 / 15.02.2013 „Разработване на компютърна система за моделиране на състоянието и възможното развитие на бизнес процесите в производствени предприятия с дискретно  производство”, с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Прочетете повече за ERP система ТЕХНОКЛАС