Продукти

През 2013г. екипът на Клас Софт стартира проект за разработване на компютърна система за моделиране (симулиране) на състоянието и възможното развитие на бизнес процесите в предприятие с дискретно производство. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

"ТЕХНОКЛАС ВП" е информационна система за симулиране управлението на производствено предприятие, която моделира и симулира управлението на снабдяването, производството, фактурирането и експедицията, плащанията, материалнитете и финансовите потоци. Предназначена е както за специалисти с недостатъчно опит, желаещи да станат професионалисти в управлението на производството, така и за техните ръководители, решили да направят реинженеринг на предприятието. "ТЕХНОКЛАС ВП" е отлично решение за преподаватели и студенти в областта на автоматизираното управление на производството.

"ТЕХНОКЛАС ВП" е платформа, която обезпечава симулиране с широк спектър от функции за реализация на модели за управление на продажбите, доставките, складовете за материали, полуфабрикати и готова продукция, заготовителните цехове, цеховете за обработка и монтажните цехове. Системата симулира преместването на материали, детайли и възли между складовете и цеховете. Симулира изпълнението на производствените етапи и, в крайна сметка, достигането на материалните единици до склада за готова продукция.

Компютърните работни места на потребителите на системата са оборудвани с три монитора:

  • Централен – оперативен монитор за работа със системата, въвеждане на команди, избор на функции, разглеждане на справки;
  • Ляв – информативен монитор за достъп до съобщенията от системата. По време на работа системата генерира оперативни съобщения към потребителя, за    възникнали събития или за тяхното отсъствие. Съобщенията се създават от работния процес и се изпращат в оперативната поща на потребителя, която е отворена на левия монитор;
  • Десен – аналитичен монитор за графична визуализация на проявяващите се тенденции в    отработваните в системата процеси. На този монитор е отворен BI и са визуализирани графично различни анализи върху създадената в системата информация.

За разлика от традиционните форми на обучение, симулирането на производството с "ТЕХНОКЛАС ВП" позволява на обучаващите се да се почувстват вътре в процеса и да се осъзнаят философията на постоянното усъвършенстване на бизнес-процесите.

Бизнес - симулацията позволява не само да се придобие опит, но и мотивация (благодарение на осезаемите резултати в процеса на обучение) за реализация на метода.

Обучението преминава през няколко етапа, в които участниците изпробват нови подходи. Създавайки „производство върху своето бюро”, те моделират тежките реални пазарни условия.

В обучението могат да участват всички категории специалисти на предприятието - от редовия работник, до директора, без изключение.

Участниците се запознават с понятията и принципите на управление на производството и същността на самата философия. Запознават се с инструментите, които позволяват прилагането на философията в реалната практика.

 

Прочетете повече за ERP система ТЕХНОКЛАС